Asociácia  Handicapovaných

občianske združenie
založené podľa zákona č. 83/l990 Zb.

Bolo založené vychádzajúc z potreby pomáhať  nevidiacim, slabozrakým, nepočujúcim, telesne a duševne postihnutým občanom samostatne prekonávať rôzne životné situácie, vzdelávať sa, zaškoľovať a vytvárať podmienky na ich samostatné uplatňovanie sa v praxi a plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti ako alternatíva voči ostatným organizáciám s podobným predmetom činnosti. Úlohou Asociácie Handicapovaných je vytvoriť a poskytovať komplexný servis pre všetkých zdravotne postihnutých bez rozdielu v zmysle ich subjektívnych potrieb.


Základné údaje

Oficiálny názov:  Asociácia Handicapovaných
Sídlo združenia:  Jozefská 1, 811 06 Bratislava
IČO:   31812830
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu:  4017181854/7500
IBAN: SK0375000000004017181854
Telefón:   +421 903 244 990

Účel združenia
Účelom a hlavným cieľom združenia je zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím pomoc potrebnú pri prekonávaní prekážok vyplývajúcich z rôznych životných situácií vzhľadom k ich zdravotnému handicapu.

Vo vytvorených sekciách poskytovať komplexný servis pre:
a) telesne postihnutých
b) duševne postihnutých
c) nevidiacich a slabozrakých
d) nepočujúcich a nedoslýchavých

Komplexný servis, služby a činnosti v jednotlivých sekciách:
a) vzdelávacia, školiaca, lektorská činnosť 
b) zabezpečovanie a organizovanie školení, kurzov, tréningov
c) prepisovanie, vydávanie a distribúcia textov, tlače a kníh do digitálnej formy
d) montáž, úprava, predaj kompenzačných a zdravotných pomôcok, zaškoľovanie a servis
e) zabezpečovanie dopravných, asistenčných a sprievodcovských služieb
f) vytváranie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím
g) rekvalifikácia a pomoc pri hľadaní zamestnania
h) zabezpečovanie rehabilitačných, regeneračných a rekondičných pobytov a služieb
i) medzinárodná spolupráca združení, zväzov, asociácií a pod.
j) poradenská činnosť
k) psychologická poradňa, psychodiagnostika
l) psychoterapia

VAŠIMI 2% Z VAŠÍCH DANÍ MÁTE AJ VY MOŽNOSŤ PRISPIEŤ K HODNOTNEJŠIEMU ŽIVOTU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV SLOVENSKA

Ď A K U J E M E       V Á M   !!!

A S O C I Á C I A    H A N D I C A P O V A N Ý C H

DMC Firewall is a Joomla Security extension!